2/1بازگشت

اطلاعات بیمه‌نامه

سال
سال
سال
ریال

بیمه مستمری باران

سن بیمه شده:

undefined سال

دوره انتظار:

undefined سال

مدت پرداخت مستمری:

undefined سال

دوره تضمین پرداخت مستمری:

undefined سال

نحوه پرداخت مستمری:

حق‌بیمه یکجا:

0 ریال

تاریخ صدور:

ضریب تغییرات سالانه مستمری:

سال بیمه‌ای تعداد اقساط سن بیمه‌شده وضعیت مبلغ مستمری مجموع مستمری مبلغ بازخرید
اطلاعاتی یافت نشد
مستمری کل: 0 ریال

بیمه گذار محترم:


  • جدول فوق براساس پرداخت های منظم حق بیمه در سررسید اقساط محاسبه شده است.
  • ذخیره ریاضی بیمه نامه براساس حق بیمه خالص و نرخ سود فنی علی الحساب که در دو سال اول بیمه نامه 16 درصد، دو سال دوم 13 درصد و مازاد بر چهار سال 10 درصد می باشد، محاسبه شده است.
  • میزان مشارکت در منافع قطعی در پایان هر سال در پورتال بیمه گذاران بیمه باران قابل رویت بوده و در پایان هر ماه مشارکت در منافع علی‌الحساب به حساب بیمه گذاران منظور می گردد.
  • نرخ سود مشارکت در منافع بیمه باران در سال 1399 به ترتیب در شش ماه اول سال 40 درصد و در شش ماه دوم سال 14/3 و در سال 1400، به ترتیب در شش ماه اول سال 20 درصد و در شش ماه دوم سال معادل سود تضمینی تحقق یافته است.
  • جهت اطلاع از اصالت بیمه‌نامه خود میتوانید به وبسایت بیمه زندگی باران به نشانی www.baraninsurance.com، بخش خدمات الکترونیک مراجعه نمایید.