اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

اعضای هیات‌مدیره

علی لطفی

رئیس هیات مدیره

علی لطفی

رئیس هیات مدیره
Hadi@baraninsurance.com

مدیری

عضو هیات مدیره

علی لطفی

رئیس هیات مدیره
Hadi@baraninsurance.com

سیدافضل موسوی

رئیس هیات مدیره

علی لطفی

رئیس هیات مدیره
Hadi@baraninsurance.com

علیرضا هادی

مدیرعامل و عضو علی البدل هیات مدیره

علی لطفی

رئیس هیات مدیره
Hadi@baraninsurance.com

علی لطفی

عضو هیات مدیره

علی لطفی

رئیس هیات مدیره
Hadi@baraninsurance.com

تیرداد احمدی

عضو هیات مدیره

 

کلیدواژه ها: