سهامداران

مشخصات سهام دار انتخابی
نام سهامدار
شرکت بازرگانی فراگسترمهان آرمان (سهامی خاص)
تعداد سهام
240،000،000
درصد مالکیت
% 20
‌% 50

تعداد کل سهام

 

مشخصات سهام دار انتخابی
نام سهامدار
شرکت بازرگانی فراگسترمهان آرمان (سهامی خاص)
تعداد سهام
240،000،000
درصد مالکیت
% 20
% 100

تعداد کل سهام

 

کلیدواژه ها: