تراز مشارکت در منافع بیمه‌گزاران بیمه‌های زندگی

  • صفحه اصلی
  • تراز مشارکت در منافع بیمه‌گزاران بیمه‌های زندگی

مشارکت در منافع بیمه­‌گزاران بیمه­‌های زندگی:

 

مشارکت در منافع بیمه­‌گزاران بیمه­‌های زندگی باران طبق تبصره 2 بند "ب" ماده 12 آیین­‌نامه شماره 68 شورای عالی بیمه محاسبه و اعمال گردیده است.

 

تبصره 2 ماده 12 آیین­‌نامه شماره 68 مصوب شورای عالی بیمه:

 

موسسات بیمه می‌­توانند برای محاسبه منافع حاصل از مجموع معاملات بیمه­‌های زندگی موضوع این ماده، از روش زیر نیز استفاده نمایند:

در انواع بیمه­‌های زندگی جز در بیمه‌های به شرط فوت در پایان هر سال حداقل 85 درصد منافع مازاد بر نرخ سود فنی مورد عمل، حاصل از سرمایه­‌گذاری ذخایر ریاضی خود را مستقیماً و به نسبت ذخیره ریاضی پایان سال قبل هر بیمه­‌نامه محاسبه و به رقم ذخیره ریاضی بیمه‌­نامه مذکور اضافه نمایند.

کلیدواژه ها: