آخرین مهلت ارائه درخواست خدمات

‌آخرین مهلت ارائه درخواست خدمات ( وام، بازخرید و برداشت) و واریز حق بیمه در سال جاری، پایان وقت اداری شنبه مورخ 1402/12/26 می باشد لذا خواهشمنداست تمامی موارد در بازه زمانی مشخص شده ارسال شود. بدیهی است درخواست های بعد از این تاریخ، پس از تعطیلات رسمی مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه ها: