اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل


  1. آقای سید افضل موسوی (رئیس هیات مدیره)
  2. آقای بابک جهان‌آرا (نایب رئیس هیات مدیره)
  3. آقای علی لطفی (عضو هیات مدیره)
  4. آقای محمدرضا مدیری (عضو هیات مدیره)
  5. آقای تیرداد احمدی (عضو هیات مدیره)
  6. آقای علیرضا هادی (عضو علی البدل هیات مدیره و مدیرعامل)

کلیدواژه ها: