اطلاعات هیات مدیره

نام و نام خانوادگی موظف/غیرموظف سمت تحصیلات تاریخ عضویت سوابق
سید افضل موسوی غیر‌موظف رئیس هیات مدیره 1386/01/14 فعال
بابک جهان‌آرا غیر‌‌موظف نایب رئیس هیات مدیره 1386/01/14 فعال
تیرداد احمدی غیر‌موظف عضو هیات مدیره 1386/01/14 فعال
محمدرضا مدیری موظف عضو هیات مدیره 1386/01/14 فعال
علی لطفی غیر‌موظف عضو هیات مدیره 1386/01/14 فعال
مدیر‌عامل خارج از اعضا 1386/01/14 فعال

 

کلیدواژه ها: