سود قطعی سال 1401  بیمه باران به 30

سود قطعی سال 1401  بیمه باران به 30 درصد رسید

 

بیمه باران اعلام کرد سود قطعی بیمه‌نامه‌های ترنم، تبسم، تبسم متصل به قلک و مستمری با مدت بیمه‌نامه پنج سال و بیشتر، در سال 1401، 30 درصد است.

بر همین اساس، سود بیمه‌نامه‌های ترنم یک الی چهار سال نیز به شرح زیر است:

ترنم 4 ساله  25 درصد

ترنم 3 ساله  25 درصد

ترنم 2 ساله  20 درصد

ترنم 1 ساله  18 درصد

همچنین سوددهی بیمه‌نامه‌های ترنم و تبسم سبد پرریسک 30 درصد، سبد ریسک متوسط و کم ریسک نیز 25 درصد اعلام شده است.

کلیدواژه ها: