اعضای هیات‌مدیره

اعضای هیات‌مدیره

بابک جهان‌آرا

نایب رئیس هیات مدیره

بابک جهان‌آرا

نایب رئیس هیات مدیره

سیدافضل موسوی

رئیس هیات مدیره

سیدافضل موسوی

رئیس هیات‌ مدیره

مدیرعامل

علی لطفی

عضو هیات مدیره

علی لطفی

عضو هیات مدیره

محمد‌رضا مدیری

عضو هیات مدیره

محمدرضا مدیری

عضو هیات مدیره

علیرضا هادی

عضو علی‌البدل هیات مدیره

مدیرعامل

علیرضا هادی

عضو علی‌البدل هیات مدیره

مدیرعامل

عضو علی‌البدل

تیرداد احمدی

عضو هیات مدیره

تیرداد احمدی

عضو هیات مدیره

 

کلیدواژه ها: