افشاگری

افشاگری اطلاعات شرکت بیمه باران
شماره فرم
عنوان
 
 
4-1-1
مشخصات ثبتی
 
 
اساسنامه شرکت
 
 
4-1-2
ترکیب و مشخصات سهامداران بالای یک درصد
 
 
ترکیب و مشخصات هیئت مدیره

 
 
4-1-3
مشخصات و اطلاعات مدیران شرکت
 
 
ساختار سازمانی تشکیلات سازمانی
 
 
4-1-4
اطلاعات تفکیکی نیروی انسانی
 
 
4-1-5
چشم انداز،ماموریت و اهداف راهبردی شرکت
 
 
4-1-6
عملکرد بیمه گری مستقیم و اتکایی به تفکیک رشته
 
 
4-1-7
طرح های بیمه ای جدید دارای مجوز
 
 
4-1-8
اطلاعات شعب
 
 
اطلاعات مراکز پرداخت خسارت
 
 
4-1-9
اطلاعات نمایندگان
 
 
4-1-10
اطلاعات کارگزاران
 
 
اطلاعات ارزیابان خسارت
 
 
4-2-1
اعلام شرح وظایف و سطح سازمانی اکچوئری
 
 
حسابرسی و کنترل های داخلی
4-2-2
گزارش سالیانه هیأت مدیره شرکت بیمه به مجمع
 
 
4-2-3
گزارش معاملات غیر بیمه ای اعضای هیأت مدیره ومدیرعامل با مؤسسه بیمه یا شرکت هایی که بیش از 20%سرمایه آن مؤسسه به بیمه تعلق دارد
 
 
4-2-4
سیاست های اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره
 
 
4-2-5
سیاست های تقسیم سود به سهام داران مؤسسه بیمه
 
 
4-2-6
برنامه های ورود یا خروج از بورس و اعلام تغییر وضعیت
 
 
4-3-1
مدیریت ریسک در بیمه باران
 
 
گزارش وضعیت ریسک های بیمه گری
 
 
4-3-2
نسبت توانگری مالی
 
 
سطح توانگری
 
 
4-3-3
برنامه افزایش/تغییر سرمایه
 
 
4-3-4
اطلاعات اوراق مشارکت،صکوک یا سایر اوراق بهادار
 
 
4-3-5
میزان سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر داخلی و خارجی
 
 
4-4-1
صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی و تلفیقی
 
 
4-4-2
نسبت های عملیاتی و مالی با اهمیت
 
 
4-4-3
تراز مشارکت در منافع بیمه گذاران بیمه های زندگی
 
 

 

 

کلیدواژه ها: