افشاگری

افشاگری اطلاعات شرکت بیمه باران
شماره فرم
عنوان
4-1-1
مشخصات ثبتی
اساسنامه شرکت
4-1-2
ترکیب و مشخصات سهامداران بالای یک درصد
4-1-3
مشخصات و اطلاعات مدیران شرکت
ساختار سازمانی تشکیلات سازمانی
4-1-4
اطلاعات تفکیکی نیروی انسانی
4-1-5
چشم انداز،ماموریت و اهداف راهبردی شرکت
4-1-6
عملکرد بیمه گری مستقیم و اتکایی به تفکیک رشته
4-1-7
طرح های بیمه ای جدید دارای مجوز
4-1-8
اطلاعات شعب
اطلاعات مراکز پرداخت خسارت
4-1-9
اطلاعات نمایندگان
4-1-10
اطلاعات کارگزاران
اطلاعات ارزیابان خسارت
4-2-1
اعلام شرح وظایف و سطح سازمانی اکچوئری
حسابرسی و کنترل های داخلی
4-2-2
گزارش سالیانه هیأت مدیره شرکت بیمه به مجمع
4-2-3
گزارش معاملات غیر بیمه ای اعضای هیأت مدیره ومدیرعامل با مؤسسه بیمه یا شرکت هایی که بیش از 20%سرمایه آن مؤسسه به بیمه تعلق دارد
4-2-4
سیاست های اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره
4-2-5
سیاست های تقسیم سود به سهام داران مؤسسه بیمه
4-2-6
برنامه های ورود یا خروج از بورس و اعلام تغییر وضعیت
4-3-1
مدیریت ریسک در بیمه باران
گزارش وضعیت ریسک های بیمه گری
4-3-2
نسبت توانگری مالی
سطح توانگری
4-3-3
برنامه افزایش/تغییر سرمایه
4-3-4
اطلاعات اوراق مشارکت،صکوک یا سایر اوراق بهادار
4-3-5
میزان سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر داخلی و خارجی
4-4-1
صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی و تلفیقی
4-4-2
نسبت های عملیاتی و مالی با اهمیت
4-4-3
تراز مشارکت در منافع بیمه گذاران بیمه های زندگی

 

 

کلیدواژه ها: